Organisation

Organisation

Hässleholms Företagsgrupp är en ekonomisk förening vars medlemmar består av företag från Hässleholms kommun.Föreningen har idag ca 90 medlemsföretag av alla typer. Allt från den ensamme företagaren till det stora bolaget med flera hundra anställda.Hässleholms Företagsgrupp arbetar för och tar tillvara de lokala företagens övergripande intressen, med utgångspunkt enbart från det lokala perspektivet. Föreningen fungerar även som medlemsföretagens kontaktyta mot Hässleholms Kommun och som ett av kommunens remissorgan i näringslivsanknutna frågor. Hässleholms Företagsgrupp är också medlem i det Näringslivsråd som bildades 2003 och som består av representanter från flera näringslivsorganisationer och från kommunledningen. I Näringslivsrådet arbetar näringslivet och kommunen tillsammans med de övergripande lokala näringslivsfrågorna.Hässleholms Företagsgrupp arbetar också aktivt med opinionsbildning på det lokala planet, såväl genom direktkontakt med kommun, Region Skåne eller annan myndighet, som genom massmedia.
citat02 organisation_image02